Počevši od 4. oktobra počinje da funkcioniše sistem za digitalno preuzimanje Zapisnika o uviđaju saobraćajnih nezgoda i prateće dokumentacije, bez odlaska u MUP. Time će biti ubrzana procedura prikupljanja dokumentacije koja je neophodna za naknadu štete i maksimalno skraćeno vreme potrebno za isplatu štete.

Dosadašnja praksa odlaska građana u MUP radi izdavanje Zapisnika o uviđaju i prateće dokumentacije biće zamenjena digitalnim preuzimanjem. Građani su do sada po zahtev morali sami da odu, veoma često i van mesta boravka i lično ga, uz ostalu dokumentaciju, nosili osiguravajućem društvu kojem podnose zahtev za naknadu štete. Za svu ostalu dokumentaciju koja je bila potrebna, građani su se, po potrebi, ponovo obraćali MUP, što je dodatno usložnjavalo i usporavalo proces naknade štete. Nova aplikacija, koju su zajedno razvili MUP i Udruženje osiguravača Srbije, omogućava da se kompletna uviđajna dokumentacija koja je potrebna za naknadu štete, stavi na uvid društvima za osiguranje čiji su osiguranici učestvovali u saobraćajnoj nezgodi.

To znači da će oštećeni građani sada komunicirati samo sa osiguravajućim društvom koje treba da im nadoknadi štetu, bez odlaska u MUP i bez pratećih troškova. To društvo će, na osnovu podnetog zahteva za naknadu štete, kroz aplikaciju preuzeti Zapisnik o uviđaju i kompletnu prateću dokumentaciju kojom MUP raspolaže. Oštećeni građani će po potrebi sami dostavljati ostalu dokumentaciju, koju MUP ne poseduje, kao što je npr. Zapisnik o šteti ili medicinska dokumentacija ukoliko je u nezgodi bilo povređenih.

MUP će na ovaj način prosleđivati društvima za osiguranje Zapisnike o uviđaju samo za nezgode sa materijalnom štetom. Ukoliko u nezgodi ima povređenih, odnosno kada MUP podnosi krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu, društvo za osiguranje će na uvid dobiti Izvod iz dnevnog izveštaja, dok će ostala dokumentacija MUP biti pribavljana od nadležnih tužilaštva. Za nezgode koje su se dogodile na teritoriji Beograda,  Udruženje je ostvarilo saradnju sa sva tri nadležna tužilaštva, što znači da se potrebna dokumentacija MUP pribavlja preko Udruženja osiguravača, čime je za građane takođe olakšana i ubrzana procedura naknade štete.


UPUTSTVO ZA OŠTEĆENA LICA

Ukoliko je oštećeno lice osiguranik Milenijum osiguranja, može se obratiti i zahtevati informacije na koje imaju prava:

1) pismenim putem putem imejl adrese: isn@milenijum-osiguranje.rs koje služi isključivo za ovu namenu, ili

2) usmenim putem u prostorijama Društva.

Ukoliko Oštećeno lice ima podatak o registarskim oznakama motornog vozila kojim mu je šteta pričinjena, Nadležno društvo za osiguranje će ga poučiti da podatak o Odgovornom društvu za osiguranje može naći na internet strani Udruženja osiguravača Srbije u delu „Servisi građana“: http://uos.rs/cir/servis-za-gradjane-rs/

U slučaju da Oštećeno lice nema podata o registarskim oznakama motornog vozila kojim mu je šteta pričinjena, Nadležno društo za osiguranje je dužno da pristupi Aplikaciji i saopšti poslovno ime društva za osiguranje koji su izdali polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti vezanu za ostala vozila koja su učestvovala u konkretnoj saobraćajnoj nezgodi.

 

Ukoliko oštećena lica nemaju podatak o tome koja su nadležna društva za osiguranje, tu informaciju mogu dobiti u prostorijama Udruženju osiguravača Srbije ili putem telefona 011/29 27 990, lokal: 1.Na vrh