PODNOŠENJE PRIGOVORA

Informacija o načinu podnošenja prigovora na rad „Milenijum osiguranja“ a.d.o.

Prigovor na pružanje usluga osiguranja korisnik usluga osiguranja može podneti „Milenijum osiguranju“ a.d.o (u daljem tekstu: Milenijum), u pisanoj fomi:

  • u poslovnim prostorijama Milenijuma
  • poštom na adresu „Milenijum osiguranje“ a.d.o., ul. Bulevar Milutina Milankovića 3B, 11070 Beograd
  • popunjavanjem obrasca na našoj internet stranici
  • Popunjen Obrazac prigovora poslati na e-mail adresu prigovori@milenijum-osiguranje.rs

Prigovor treba da sadrži sledeće podatke i dokumentaciju:

  • ime, prezime i adresu podnosioca prigovora (za fizička lica), odnosno poslovno ime, sedište, ime i prezime zakonskog zastupnika/ovlašćenog lica (za pravna lica)
  • razloge za prigovor i zahteve podnosioca
  • dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora
  • datum podnošenja prigovora
  • potpis podnosioca prigovora, odnosno njegovog zastupnika, ili punomoćnika (osim u slučaju da se prigovor podnosi u elektronskoj formi)
  • punomoćje za zastupanje, ukoliko je prigovor podneo punomoćnik

Milenijum je u obavezi da podnosiocu prigovora pismeno odgovori, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Izuzetno, taj rok se može produžiti za najviše 15 dana, o čemu će korisnik osiguranja biti pismeno obavešten u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Ako je prigovor dostavljen elektronskom poštom, ili podnosliac prigovora zahteva da mu se elektronskom poštom dostavi odgovor, odgovor se može poslati u elektronskom obliku.

Milenijum ne može korisniku usluge osiguranja naplatiti naknadu niti bilo koje druge troškove za postupanje po prigovoru.

Obrazac za podnošenje prigovora korisnika usluge osiguranja


“MILENIJUM OSIGURANJE”a.d.o.

Bulevar Milutina Milankovića 3B, 11070 Beograd
Tel.011/7152-300
www.milenijum-osiguranje.rs

U skladu sa članom 15. Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 139/2014) i tačkom 8. Odluke o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja, korisnik usluge osiguranja podnosi.

Prigovor

Ukoliko prigovor podnosi punomoćnik ili zastupnik, potrebno je uz prigovor dostaviti punomoćje za zastupanje.
Navesti dokaze koji su dostavljeni u prilogu ovog prigovora (polje ispod)
Ukoliko imate dokaze, navedene u prethodnoj tački, dostavite u ovom polju.

Preuzmite dokumenta

Naziv fajla Format Veličina Preuzmite
Obrazac prigovora.pdf pdf
310.68 Kb Preuzmite
Na vrh