POSTUPAK PODNOŠENJA PRIGOVORA

Poštovani klijenti,

Milenijum osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu Društvo ili Milenijum osiguranje) postupa u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o postupku po prigovoru korisnika usluge osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 87/2021) kojom je bliže propisan način podnošenja prigovora korisnika usluge osiguranja davaocu usluga osiguranja i Narodnoj banci Srbije, način postupanja davaoca usluga osiguranja i Narodne banke Srbije po tom prigovoru, posredovanje Narodne banke Srbije, kao i druga pitanja koja se odnose na postupak zaštite prava i interesa korisnika usluge osiguranja.

Prigovor treba da sadrži sledeće podatke i dokumentaciju:

  • ime, prezime i adresu podnosioca prigovora (za fizička lica), odnosno poslovno ime, sedište, ime i prezime zakonskog zastupnika/ovlašćenog lica (za pravna lica);
  • razloge za prigovor i zahteve podnosioca;
  • dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora;
  • datum podnošenja prigovora;
  • potpis podnosioca prigovora, odnosno njegovog zastupnika, ili punomoćnika (osim u slučaju da se prigovor podnosi u elektronskoj formi);
  • posebno punomoćje za zastupanje, ukoliko je prigovor podneo punomoćnik, kojim korisnik usluge osiguranje ovlašćuje punomoćnika da u njegovo ime i za njegov račun podnese prigovor na rad Milenijum osiguranja, da preduzima radnje po tom prigovoru i kojim korisnik usluge osiguranja daje odobrenje da se tom punomoćniku učine dostupnim podaci koji se odnose na njega, a predstavljaju podatke o ličnosti u smislu zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, odnosno tajne podatke u smislu drugih propisa.

Prigovori podneti elektronskom poštom ili korišćenjem internet prezentacije Društva, radnim danima nakon 16h i vikendom (subota i nedelja), smatraće se primljenim prvog narednog radnog dana (poštujući zakonom propisane državne praznike) i od tada počinje da teče rok za odgovor Društva.

Prigovor na pružanje usluga osiguranja, korisnik usluga osiguranja može podneti Društvu, u pisanoj formi, na jedan od sledećih načina:

Izuzetno od gorenavedenog, ukoliko su prilikom ugovaranja polise osiguranja, aktivnosti u predugovornoj fazi vršene od strane Društva putem telefona kao sredstva komunikacije na daljinu, korisnik usluga osiguranja može prigovor izjaviti usmeno, putem telefona. Prigovor putem telefona se Društvu može izjaviti na sledeći broj telefona:
  • 011/ 7152 300

Društvo je dužno da pismeni prigovor korisnika usluge osiguranja primi u bilo kojoj poslovnoj prostoriji u kojoj nudi usluge osiguranja, te da korisniku usluge osiguranja izda Potvrdu o prijemu prigovora korisnika usluge osiguranja. Potvrda o prijemu prigovora obavezno sadrži naznaku mesta i vremena prijema prigovora i lica zaposlenog kod Društva koje je primilo prigovor.

Ako korisnik namerava da podnese prigovor usmeno, Društvo je dužno da ga upozori da ono nema obavezu razmatranja usmenog prigovora, kao i da ga pouči o načinu na koji se prigovor može podneti.

Ukoliko je korisnik usluge osiguranja prigovor podneo preko internet prezentacije Društva ili elektronskom poštom, Društvo je dužno da odmah elektronskim putem potvrdi prijem prigovora.

Društvo je u obavezi da podnosiocu prigovora pismeno odgovori, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Izuzetno, taj rok se može produžiti za najviše 15 dana, ukoliko za to postoje razlozi koji ne zavise od volje Društva, o čemu će korisnik osiguranja biti pismeno obavešten u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Podnošenje prigovora i postupanje Društva po istom je besplatno za podnosioca prigovora. Svi lični podaci koji se prikupe radi postupanja po prigovoru, mogu se koristiti samo u te svrhe. Samo zaposleni u Društvu su ovlašćeni da ih obrađuju i podaci se ne dostavljaju trećim licima.

Ako je nezadovoljan odgovorom Društva na prigovor ili mu taj odgovor nije dostavljen u propisanom roku, korisnik usluge osiguranja može, pre pokretanja sudskog spora, podneti prigovor Narodnoj banci Srbije, i to u pismenoj formi, poštom ili preko internet prezentacije Narodne banke Srbije.

Pored navedenog, ako podnosilac prigovora nije zadovoljan odgovorom Društva ili mu taj odgovor nije dostavljen u propisanom roku, sporni odnos između korisnika usluge osiguranja i Društva može se rešiti i u vansudskom postupku – posredovanjem Narodne banke Srbije. Predlog za posredovanje obavezno sadrži i rok za njegovo prihvatanje, koji ne može biti kraći od pet niti duži od petnaest dana od dana dostavljanja tog predloga drugoj strani u sporu.

Prigovor, odnosno predlog za posredovanje, podnosi se Narodnoj banci Srbije – Sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga u pismenoj formi:

  • poštom, na adresu: ul. Nemanjina br. 17, 11000 Beograd ili: Poštanski fah 712, 11000 Beograd,
  • popunjavanjem online obrasca na internet prezentacije Narodne banke Srbije.

NAPOMENA - Dostavljanje nove dokazne dokumentacije uz prigovor, proširenje i/ili preciziranje odštetnih zahteva, navođenje novih činjenica ili informacija, obaveštenja, pitanja, sugestije i komentari ne tretiraju se kao prigovori. Takvi podnesci se mogu poslati na e-mail adresu likvidacija@milenijum-osiguranje.rs, poštom ili predati u poslovnim prostorijama Društva.

Preuzmite dokumenta

Naziv fajla Format Veličina Preuzmite
Obrazac prigovora.pdf pdf
113.47 Kb Preuzmite
Na vrh