Mar 17, 2023
Ljubiša Veljković, predsednik Izvršnog odbora Milenijum osiguranja a d o za Kopaonik  Business Forum Review 2023. 

Digitalizacija i osiguranje od sajber rizika i napada 

Mogućnosti napretka sektora osiguranja su višestruko povećane tehnološkim razvojem  u oblastima kao što su veštačka inteligencija i mašinsko učenje, robotika, pocesuiranje i  obrada slika, internet, istraživanje podataka... Načinjen je važan korak, ali u sferi  digitalizacije i sajber osiguranja ima još puno prostora za dalja unapređenja i razvoj,  kroz iznalaženje rešenja koja bi trebalo da budu prihvatljiva i za klijente i za osiguravače  Digitalna transformacija, praćena ubrzanim razvojem novih tehnologija, postala je  imperativ za savremeno poslovanje. Samim tim, došlo je do razvoja novih poslovnih  modela, unapređenja organizacije i procesa u kompanijama. Sektor osiguranja, kao  dinamičan i složen segment privrede, povezan je sa mnogim aspektima savremenog  života i sve većim očekivanjima osiguranika. Osiguravači moraju da budu brzi u  usvajanju novih tehnologija, kako bi efikasno odgovorili na nove izazove i održali svoju  tržišnu poziciju. To svakako podrazumeva postavljanje strateških prioriteta i  formulisanje jasne vizije osiguravača. Bitno je istaći da tempo kretanja ka postavljenim  ciljevima digitalizacije ne zavisi samo od stepena razvoja digitalizacije samih  osiguravača i sektora osiguranja u celini, već je povezan i sa digitalnim napretkom  povezanih oblasti poslovanja. 

Digitalizacija se može odnositi na više aspekata poslovanja - od izdavanja ponuda i  polisa osiguranja, praćenja preuzetih rizika i odštetnih zahteva, efikasnog rešavanja i  isplate šteta, unapređenja odnosa sa osiguranicima, do razvoja novih proizvoda  osiguranja. Mogućnosti napretka sektora osiguranja su višestruko povećane  tehnološkim razvojem u oblastima kao što su veštačka inteligencija i mašinsko učenje,  robotika, pocesuiranje i obrada slika, internet stvari, istraživanje podataka i drugo.  Osiguranje ima multidisciplinarni karakter, tako da su i mnogi delovi ovih oblasti  povezani, u cilju stvaranja efikasnih alata i sistema koji su doveli do značajne promene  u procesima osiguranja. Načinjen je važan korak, od trenutnog „otkrivanja i  popravljanja“ do predviđanja neželjenih događaje u realnom vremenu i čak njihovog  sprečavanja. 

Nove tehnologije su svuda oko nas, počevši od dronova i senzora, do virtuelnih  asistenata i softvera, a verujem da će prevencija kroz nove tehnologije postati  uobičajena u određenim oblastima osiguranja. Na primer, pojedine kompanije u svetu  primenjuju takozvanu lokacijsku inteligenciju, koja pruža bolji uvid u osiguranu imovinu i  pokrivene rizike. Preko takvog sistema se može pratiti pametna zgrada, ne samo u  svrhu osiguranja, već upozorava osiguranika na probleme u funkcionisanju, otkriva  kvarove, ali može pružiti i dodatnu vrednost u smislu preventive, ili na primer uštede  energije. 
Digitalnu transformaciju su upravo pokrenuli korisnici, kroz prvenstveno potrebu za 24/7  personalizovane usluge. Nove platforme omogućavaju korisnicima odabir osiguranja  prema njihovim potrebama, što pored brze i dobre informisanosti o proizvodima  osiguranja, pokrivenim rizicima i visini premije, podrazumeva i dalje prilagođavanje i  razvoj ponuda osiguranja željama osiguranika. U skladu sa najsavremenijim svetskim  standardima u osiguranju i želji da klijentima olakšamo korišćenje naših usluga,   Milenijum osiguranje je uveo Webshop platformu preko koje svi zainteresovani za naše  usluge mogu da se informišu i osiguraju. Pored toga, poslovni model Milenijum  osiguranja, orijentisan na osiguranika, omogućava našim klijentima onlajn prijavu  odštetnih zahteva, na brz i jednostavan način. 
Značajno je pomenuti razvoj oblasti procesuiranja i obrade slika u osiguranju.  Mogućnost primene obrade slike je velika u mnogim segmentima osiguranja, kao što su  digitalizacija dokumenata, potvrda identiteta korisnika, procena šteta, praćenje  katastrofalnih rizika, itd. Primera radi, obrada slika je našla primenu u različitim  procesima osiguranja teško dostupnih objekata ili delova kao što su krovovi i oluci. Slike  dobijene satelitom ili dronovi mogu poboljšati osiguranje poljoprivrede sa aspekta cene i  procene rizika, a u nekim slučajevima i procene štete. Kontinuirani napredak u  rekonstrukciji kompjuterizovanih medicinskih snimaka našlo je primenu u zdravstvenom  osiguranju, pa se detekcija preloma kostiju već može primeniti i u procesu obrade  odštetnih zahteva. Osiguranje automobila je verovatno najbliže po mogućnosti primene  prepoznavanja slike u delu prepoznavanja manjih ili potpunih oštećenja na vozilu, i u  određenim slučajevima identifikovanju delova vozila za popravku ili zamenu, što može  ubrzati određene poslove i smanjiti vreme čekanja na pružanje usluga. Jasno je da  tehnologija prepoznavanja slika može doneti značajna unapređenja, ali se ova tehnika  postepeno uvodi, jer rizik korišćenja automatizovanog prepoznavanja slika, bez  dodatnih postupaka kontrole, nije zanemarljiv. 

Prirodna posledica razvoja digitalnih tehnologija je pojava sajber kriminala i sajber  rizika. Iz tog razloga, danas je sajber osiguranje u svetu najbrže rastuća linija  poslovanja, a obuhvata pokriće za štete koje je pretrpeo osiguranik i štete koje je  pretrpelo treće lice (osiguranje odgovornosti). Sajber osiguranje, koje se ispočetka  pojavilo kao odgovor na zaštitu kompanija od virusa i to kao dopunski rizik osiguranja,  sada se značajno razvija, kroz šire oblike pokrića, uslovljene zahtevima tržišta.  Pri tome, postoje različite klasifikacije ovih rizika i jedna od sveobuhvatnijih je data od  Agencija Evropske unije za sajber sigurnost. U prvu grupu sajber rizika spadaju rizici  povezani sa direktnim gubitkom za osiguranika: usled prekida mreže ili sistema (gubitak  poslovnog prihoda zbog sajber incidenta, prekida poslovanja ili oštećenja nematerijalne  i materijalne imovine), sajber iznuda (podrazumeva pokriće troškova isplate otkupnine i  angažovanja sajber specijalista), incident sa elektronskim podacima i sajber krađa  (finansijski gubitak usled lažnog elektronskog transfera novca). Takođe, sajber  osiguranje pokriva novčane kazne i troškove koji mogu nastati kao posledica saniranja  sistema, kao i troškove pravne zaštite. Drugu grupu čine pokrića od odgovornosti u koje  spadaju odgovornost za zaštitu podataka i sajber odgovornost, medijska odgovornost  (proizlazi iz objavljivanja ili emitovanja digitalnih medijskih sadržaja) i odgovornost za  pogrešno prikupljanje informacija. Ostala dodatna pokrića vezana su za troškove  angažovanja stručnjaka za upravljanje u kriznoj situaciji (IT stručnjaci i forenzičari,  pravni savetnici i stručnjaci za PR specijalizovani za komunikaciju nakon narušenog  ugleda kompanije). 

Specifičnost ovih rizika je u njihovoj kompleksnoj prirodi, podložni su stalnim  promenama i sa često skrivenim elementima rizika, a može doći i do preklapanja i sa  rizicima koji su pokriveni drugim vrstama osiguranja, kao što su odgovornost  menadžera, požar nastao usled sajber napada i slično. Zbog toga se i uslovi osiguranja  moraju pažljivo definisati i obuhvatiti sva isključenja i ograničenja u pokriću osiguranja,   sa jasno navedenim značenjima pojedinih termina. Tehnike procene ovih rizika su  složene i najčešće se zasnivaju na kombinaciji kvalitativnih i kvantitativnih metoda, zbog  prirode samih rizika. Dostupnu statistiku sajber osiguranja treba uslovno posmatrati, s  obzirom na to da je moguće da su troškovi potcenjeni zbog nedostatka validnih  podataka i za sada primene različitih metodologija izveštavanja. Pored pokrivenih rizika,  visina premije zavisi od delatnosti osiguranika (npr. energetski sektor, digitalni servisi,  finansijske ili zdravstvene delatnosti su podložniji ovim rizicima), detalja poslovanja,  godišnjeg prihoda i veličine kompanije, ali i od stepena osetljivosti podataka koje  kompanija poseduje, kao i njenog prisustva u društvenim medijima. Sve su ovo razlozi  nešto više prosečne premije sajber osiguranja. 

Sajber osiguranje donelo je nove izazove i osiguranicima i osiguravačima. Potrebno je  poboljšati obrazovanje, kako u smislu razumevanja samih kompanija njihovoj izloženosti  sajber rizicima, tako i znanja povezana sa sajber osiguranjem. Takođe, osiguravači  kontinuirano unapređuju identifikaciju elemenata rizika, između ostalog, putem upitnika,  ekspertske procene IT stručnjaka, putem IT audita i simulacije sajber napada, ali i  ulaganjem u edukaciju kadrova. 

U sferi digitalizacije i sajber osiguranja ima puno prostora za dalja unapređenja, a dalji  razvoj je kontinuiran proces, kroz iznalaženje rešenja koja treba da istovremeno budu  prihvatljiva kako za klijente, tako i osiguravače, što je zajednički interes.


Na vrh