May 3, 2023

Snežana Minić, direktorka Sektora za pravne, opšte poslove i ljudske resurse Milenijum osiguranja

 

Značaj kulture usklađenosti poslovanja

 

Savremeno poslovanje u finansijskoj industriji podrazumeva obavljanje svakodnevnih poslovnih aktivnosti društva za osiguranje, unutar kompleksno regulisanog pravnog okvira. Važećim Zakonom o osiguranju (koji je stupio na snagu 26. decembra 2014, a počeo je da se primenjuje 27. juna 2015) i pratećim podzakonskim aktima, uvedena je formalnopravno u pravni okvir društava za osiguranje - Кontrola usklađenosti poslovanja (Compliance) u okviru jedne od ključnih funkcija u osiguranju – sistema internih kontrola. U velikoj meri su i savremeni trendovi poslovanja i regulativa Evropske unije (čiji se standardi, pored implementacije u procesu usvajanja i izmene propisa, implementiraju i posrednim putem u poslovanje domaćih privrednih subjekata uvođenjem internih politika i postavljanjem standarda poslovanja od strane njihovih akcionara iz Evropske unije) uslovili da Compliance dobije na pažnji i značaju, ne samo kod finansijskih institucija već i kod ostalih privrednih subjekata u Srbiji.

Compliance odnosno organizaciona jedinica, koja je u jednoj kompaniji zadužena i odgovorna za kontrolu usklađenosti poslovanja, nije i ne treba da predstavlja usko stručan sektor odvojen strogim granicama od ostalih funkcija i organizacionih jedinica u kompaniji. U procesu implementacije, razvoja i praktične organizacije obavljanja poslova kontrole usklađenosti poslovanja, postepeno se kreirala i svest o tzv. Compliance kulturi, odnosno kulturi integriteta. Razvijena Compliance kultura u jednoj kompaniji, kao i u svakom sistemu ili organizaciji, podrazumeva pre svega poznavanje, vrednovanje, uvažavanje i primenu načela zakonitosti (poslovanje u skladu sa propisima i internim aktima), dobrih poslovnih običaja, primenu standarda struke u određenoj delatnosti i etike u poslovanju (etičkih kodeksa i kodeksa korporativnog upravljanja).

Osnovni ciljevi i uloga Кontrole usklađenosti poslovanja su pružanje savetodavne podrške radi sistemskog obezbeđivanja usklađenosti poslovanja sa propisima i integracija i saradnja u okviru kompanije po svim pitanjima usklađenosti poslovanja i uređenosti procesa u cilju unapređivanja sistema internih kontrola. Na ovaj način se, putem saradnje, po mom mišljenju, razvija i integriše Compliance kultura u jednoj kompaniji, čime se ostvaruje visok nivo svesti o značaju usklađenosti poslovanja ne samo u smislu zakonitosti već i u smislu poslovne etike i dobrih poslovnih običaja. Uloga i svakodnevni posao Кontrole usklađenosti poslovanja u Milenijum osiguranju se zasniva na saradnji, stalnom razvoju procene rizika, unakrsnim procesima i mešavini savetodavno-upravljačkih nezavisnih aktivnosti, koji se tiču cele kompanije.

Zabeleženo je tokom poslednjih nekoliko godina sve veće interesovanje za funkciju Кontrole usklađenosti poslovanja, od strane različitih stejkholdera: stručne javnosti, zaposlenih, menadžmenta, i visoko obrazovane radne snage kao potencijalno zaposlenih, koji smatraju ovu oblast za karijerno perspektivnu.

Кvalitet radne snage presudan za adekvatnost sistema internih kontrola
Deo Compliance kulture obuhvata i razumevanje sistema internih kontrola za koji su odgovorni svi zaposleni, tako da kvalitet radne snage ima presudan značaj za adekvatnost sistema internih kontrola. Zbog toga je bitno da zaposleni budu posvećeni i motivisani, što je ujedno i glavni izazov na tržištu radne snage. Jedini način za ostvarivanje motivisanosti kod zaposlenih, pored dobrih uslova rada, što je samo osnova, jeste stalna interakcija sa njima. U širem smislu, ova interakcija se ostvaruje kroz promovisanje u praksi osnovne četiri vrednosti Milenijum osiguranja, a to su posvećenost, integritet, odgovornost i uspeh, što je kultura naše organizacije. Dok se u užem smislu pažnja kontinuirano posvećuje kroz različite pojedinačne projekte, kao što su na primer projekat razvoja mladih talenata i program unapređenja rukovodilaca. Imajući u vidu visoku regulisanost delatnosti osiguranja, jedan od fokusa našeg rada sa zaposlenima u Milenijum osiguranju jeste posvećenost daljem unapređenju njihovih profesionalnih veština i znanja.

 

https://www.facebook.com/ninonline/photos/a.723176994419317/8934301786640089/

Na vrh