Jan 23, 2024

Poziv putnicima turističke agencije „Barcino turs“ d.o.o. koji do sada to nisu učinili da podnesu zahteve za isplatu naknade iz osiguranja

Milenijum osiguranje a.d.o. poziva sve oštećene putnike, koji to do sada nisu učinili, da
podnesu odštetne zahteve za isplatu naknade štete iz osiguranja, za aranžmane koji su
kupili kod Turističke agencije „Barcino tours“ na teritoriji Srbije. Važno je napomenuti da
će isplata odštete svim putnicima, uključujući i one koji su do sada podneli zahteve,
početi tek kada svi oštećeni budu podneli odštetne zahteve uz svu potrebnu
dokumentaciju kako je predviđeno prema ugovoru o osiguranju.


Podsećamo da je u skladu sa Dopisom Ministarstva turizma i omladine Republike Srbije
br. 000319398 2023 od 03.01.2024. godine proglašena insolventnost turističke
agencije “Barcino tours” d.o.o.


Potrebno je dostaviti Obrazac za prijavu štete i Upitnik koji se mogu preuzeti u nastavku
obaveštenja, a uz to i neophodnu dokumentaciju.


Dokumentacija podrazumeva:
- pisani ugovor o turističkom putovanju,
- opšte uslove putovanja,
- program turističkog putovanja,
- potvrdu o garanciji putovanja,
- dokaze o plaćanju ugovorene cene putovanja u celosti ili delimično (fiskalni
  računi, avansni računi uz fiskalni račun, izvod iz banke);
- očitanu ličnu kartu;
- instrukciju za plaćanje (broj tekućeg računa oštećenog lica)
Osiguravač zadržava pravo da zatraži i drugu neophodnu dokumentaciju, u zavisnosti
od konkretnog slučaja.


Kompletnu dokumentaciju, uz detaljno popunjen Obrazac za prijavu štete i Upitnik uz
zahtev za nadoknadu štete potrebno je dostaviti na imejl adresu: prijava@milenijum-
osiguranje.rs ili putem preporučene pošte na adresu: Bulevar Milutina Milankovića 3b,
Novi Beograd.

 

Obrazac za prijavu štete

Upitnik uz zahtev za nadoknadu štete

Uslovi insolventnosti turističkih agencija 2022-08-18

Na vrh